Brandlarm

För att ett brandlarm ska vara godkänt krävs att en certifierad anläggarfirma driftsätter och utfärdar dokumentation för systemet. Alltor är av SBSC certifierad anläggarfirma som har behörighet att installera anläggningar enligt SBF 110. Vi har nödvändiga teknikavtal med ett antal stora tillverkare och vidareutbildas kontinuerligt för att kunna erbjuda de senaste produkterna.

Vi projekterar, monterar, installerar och programmerar brandlarm enligt brandskyddsföreningens gällande regler, normer och standarder. Anläggarintyg och dokument för färdigställande kontroll utfärdas av våra behöriga brandlarmsingenjörer. Intyg om överensstämmande för utrymningslarmet utfärdas vid behov, men har idag ersatts av SBF 110:8.

Orienteringsritningar utformas enligt SBF 1021:2 som används utav Räddningstjänsten vid eventuell brand. Till servicepersonal skapas serviceritningar i samband med detta. För att bibehålla ett säkert brandskydd behöver anläggningen kontrolleras årligen. Vi erbjuder därför våra kunder att teckna ett serviceavtal där underhåll och service utförs enligt schema.

Anlita en certifierad anläggarfirma

Vi är certifiering_brand
Vi är av Svensk Brand & Säkerhetscertifiering Certifierad Anläggarfirma enl. norm SBF 1008:2 och Behörig Ingenjör Brandlarm enl. norm SBF 1007:3 är Torbjörn Movert
certifierade av SBSC
att installera anläggningar enligt SBF 110

CPD-certifieringar

Kamic Security
Schneider Electric
Schrack Seconet
United Technologies
Hämta supportverktyg